środa, 19 stycznia 2022
-A A +A

Wysoki kontrast

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

Dobrowolna kwarantanna i izolacja„Dzielnicowy Zespół Wsparcia”

Misja OPS

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Archiwum aktualności
DrukujDrukujPDFPDF
26.08.2021
Informacja dla świadczeniobiorców dotycząca Stypendiów Szkolnych 2021/2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Kto może ubiegać się o stypendium szkolne:
 • Uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjnowychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
II. Kryterium finansowe
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota netto 528,00 zł. 
Podstawa prawna:  w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).
 
III. Termin składania wniosku
 
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy , ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa
Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.)
 
IV. Sposoby składania wniosków:
 
 • osobiście – wrzucając do skrzynki korespondencji, która jest wystawiona na parterze Ośrodka
 • za pośrednictwem poczty
 
V. Druki do pobrania:
 
 • wnioski do pobrania: poniżej
 
VI. Przeznaczenie stypendium:
 • zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
 • zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
 • zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
  
VII. Realizacja stypendium szkolnego:
 
1. Wypłaty świadczenia  dokonuje się na podstawie zapłaconych i  prawidłowo wystawionych rachunków lub faktur, potwierdzających poniesienie wydatków zgodnie z decyzją administracyjną o przyznaniu świadczenia oraz złożonego oświadczenia dotyczącego sposobu przekazania pieniędzy.
2. Na podstawie Faktur nie opłaconych i Faktur Pro-Formy wypłaty świadczeń nie są realizowane.
3. Faktury lub rachunki na postawie których OPS dokona wypłaty należy składać do 10 każdego miesiąca jednak nie później niż do 1 grudnia 2021 r. za I okres realizacji (wrzesień 2021 r.  – grudzień 2021 r.) oraz do 1 czerwca 2022 r.  za II okres realizacji (styczeń 2022 r. - czerwiec 2022 r.).
4. Faktury lub rachunki powinny zawierać: 
  • nazwę wystawcy
  • datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne)
  • numer dokumentu
  • faktura/ rachunki muszą być wystawione na osobę wnioskującą stypendium lub wystawione ewentualnie na dziecko.
 
5. Faktury lub rachunki należy złożyć w oryginale, jeśli  nie jest to możliwe należy złożyć kopie dokumentu wraz z oświadczeniem.
Faktury lub rachunki opłacone przelewem dostarczamy wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu.
 
6. Jeśli na fakturze lub rachunkach widnieje kod  zamiast nazwy towaru należy faktury złożyć wraz z potwierdzeniem sklepu jak się nazywa towar lub z oświadczeniem klienta, co zostało zakupione.
 
7. E- faktury należy złożyć wraz z oświadczeniem, że dana faktura zostanie  wykorzystana jedynie do rozliczenia kwoty stypendium przyznanego przez Ośrodek, nie można jej wykorzystać po raz kolejny w celu uzyskania wsparcia finansowego ze Stowarzyszeń i Fundacji.