niedziela, 15 września 2019
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Fundusze Europejskie

Senior plus

Aktualności

Archiwum aktualności
DrukujDrukujPDFPDF
14.06.2018
Pomoc dla mieszkańców na modernizację kotłowni „Zielone wsparcie do 100%”

W dniu 22 marca 2018 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXIII/1744/2018 w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100%” na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe.

Pomoc przyznawana będzie w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidacji pieca na paliwo stałe. Wysokość pomocy ustalana będzie z uwzględnieniem w szczególności dochodów osób ubiegających się o zasiłek celowy.
Rada Miasta Stołecznego Warszawy  uchwałą LXIII/1745/2018 z dnia 22 marca 2018 r. podwyższyła kwot kryteriów dochodowych (o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej), uprawniających do zasiłku celowego w ramach Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100%”.

O pomoc ubiegać mogą się osoby, które: 
1)    są mieszkańcami Warszawy,
2)    podpisały umowę o udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej  na podstawie uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. i inwestycja ta nie jest zakończona i rozliczona,
3)    spełnią kryterium dochodowe, tj. ich dochód nie przekracza:
     a) 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 1268 zł);
     b) 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1028 zł)  .

Aby uzyskać pomoc należy złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względy na miejsce zamieszkania. Wniosek należy złożyć po zawarciu umowy o udzielnie dotacji celowej na modernizację kotłowni a  przed zakończeniem inwestycji. Wnioski można składać do 16 grudnia 2019 r.

Do wniosku  należy dołączyć:
1)    kopię zawartej w 2018 lub 2019 r.  umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji wskazanej w § 9 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11799);
2)    dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt 4,7,8,11,17,18 i 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 tej ustawy;
oraz w przypadku gdy Wnioskodawca lub członek jego rodziny jest osobą niepełnosprawną dodatkowo dokument potwierdzający niepełnosprawność.
Przyznawanie pomocy w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidacji pieca na paliwo stałe reguluje Zarządzenie nr 812/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 maja 2018 r.
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6DF71DEF-8BA6-4772-B9B3-EBAC420A6385,frameless.htm

Źródło: http://zielona.um.warszawa.pl/program-os-onowy-zielone-wsparcie-do-100