czwartek, 07 grudnia 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Godło Polski

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-25

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-30

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-05-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezdodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Moczulski, adres poczty elektronicznej mmoczulski@um.warszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 222 773 678 w godzinach pracy urzędu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (parter i I piętro) Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Bysławskiej i Włókienniczej. Wejście główne z podjazdem dla osób na wózkach. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących, niewidzących, niesłyszących i słabosłyszących. W budynku nie ma windy i toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach
  • Podjazd
  • Nie wszystkie pomieszczenia dostępne dla osób poruszających się na wózkach
  • Pętla indukcyjna
  • Tłumacz migowy on-line

Informacja o dostępności architektonicznej pozostałych budynków Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy