czwartek, 21 października 2021
-A A +A

Wysoki kontrast

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

Dobrowolna kwarantanna i izolacja„Dzielnicowy Zespół Wsparcia”

Misja OPS

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja

DrukujDrukujPDFPDF

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-01

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-08 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezdodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje dla użytkowników niepełnosprawnych:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.
 • Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – część linków także tych prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwiera się w tym samym oknie.
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie: większość z nich posiada alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które niedowidzą. Trwają prace nad uzupełnieniem pozostałych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Moczulski, adres poczty elektronicznej mmoczulski@um.warszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 222 773 678 w godzinach pracy urzędu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa (parter i I piętro)

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Bysławskiej i Włókienniczej.

Dojścia piesze są od ulic Bysławska, Włókiennicza i Obszarowa. Przejścia dla pieszych nie mają posiadają sygnalizacji dżwiekowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku znajdują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższa stacja PKP Falenica znajduje się w odległości 800 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów, podjazdów dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się odległości 200 m: Falenica (kierunek: Szczęśliwice: Nr 521, kierunek: Gocław Nr 213, kierunek: Dw. Wschodni).

 • Wejście główne z podjazdem dla osób na wózkach.
 • Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.
 • Punkt Pierwszego Kontakt znajduje się po lewej prawej stronie po wejściu do budynku. Przejście zabezpieczone jest drzwiami szklanymi otwieranymi, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • W budynku nie ma windy i nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Klub Seniora ul. Błękitna 32 (II piętro).

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Błękitnej i Solidnej.

Dojścia piesze są od ulic Błękitna, Wierchów, Solidna. Przejścia dla pieszych nie mają posiadają sygnalizacji dżwiekowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku znajdują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższa stacja PKP Anin znajduje się w odległości 900 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów, podjazdów dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się odległości 200 m: Solidna 02 (kierunek: Szczęśliwice: Nr 521), Solidna 01 (Falenica: Nr 521)

 • Wejście główne z podjazdem dla osób na wózkach dwoje drzwi otwieranych automatycznie, szerokości umożliwiającej bezkolizyjny wjazd.
 • Wejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 • Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są dostępne.
 • W budynku dostępna jest winda z oznaczeniami w systemie Braille'a.
 • W budynku na parterze oraz II piętrze (Klub Seniora) znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak jest informacji dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wawerski Ośrodek Wsparcia ul. Żegańska 2C (parter).

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Żegańskiej i Patriotów.

Dojścia piesze są od ulic Żegańska, Patriotów, Dworcowa. Przejścia dla pieszych nie mają posiadają sygnalizacji dżwiekowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku znajdują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższa stacja PKP Międzylesie znajduje się w odległości 100 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów, podjazdów dla wózków i osób niepełnosprawnych oraz windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się odległości 160 m: Wawer_Ratusz 02 (kierunek: PKP Mokry Ług: Nr 115, kierunek Wiśniowa Góra Nr 119, kierunek Stara Miłosna Nr 147)

 • Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzącychWejście zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba na wózku.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 • W budynki znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak jest informacji dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.