czwartek, 06 sierpnia 2020
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

Akty prawne

DrukujDrukujPDFPDF

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy funkcjonuje w oparciu o statut nadany mu poprzez Radę miasta stołecznego Warszawy - Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku.

Uchwała Nr XXIX/918/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)
 • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U Nr 41, poz.361, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz.2104,
 • z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726)
 • Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.) - obowiązywała do dnia 31 grudnia 2008 r.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).
 • Uchwała nr LXXVII/2375/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych m.st. Warszawy.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną. (Dz. U. Nr 116, poz. 783)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. (Dz. U. Nr 142, poz. 1020)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz.535, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie usług specjalistycznych, usług opiekuńczych (Dz. U Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.)
 • Uchwała nr XXIX/918/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 74, poz. 2706)
 • Uchwała nr XIII/153/2003 Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały Nr VII/78/2003 Rady m.st.  Warszawy z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów, kierowników oraz innych pracowników ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy do wydawania decyzji administracyjnych
 • Uchwała  Nr LIX/1566/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawa w zakresie zadań własnych gminy