wtorek, 19 stycznia 2021
-A A +A

Wysoki kontrast

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

Dobrowolna kwarantanna i izolacja„Dzielnicowy Zespół Wsparcia”

Misja OPS

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Wymagane dokumenty

DrukujDrukujPDFPDF
 1. Wniosek - podanie, zgłoszenie ustne lub telefoniczne
  Wniosek o pomoc ( .doc)(.pdf)Ikona pdf
 2. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości (netto) wynagrodzenia za pracę, decyzja właściwego organu lub dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.
 4. Opłaty mieszkaniowe i stałe obciążenia rodziny - do wglądu.W przypadku cudzoziemca - dokumenty określające status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku osoby bezrobotnej - decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych albo oswiadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.
 6. W przypadku osoby niepełnosprawnej - orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 7. W przypadku osoby chorej - zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia.
 8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające , iż osoba wymaga pomocy usługowej ze względu na stan zdrowia.
 9. Osoba legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji przedstawia kopię orzeczenia. ( w przypadku wystąpienia o pomoc w formie usługowej).
 10. Zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej.
 11. Oświadczenie o stanie majątkowym.